phần mềm quản trị, Protech Việt Nam
  • Phát triển phần mềm Bluesea cung cấp các gói Giải pháp Phần mềm với dịch vụ chuyên nghiệp như Phần mềm Quản trị Nội dung, Quản lý nhân sự, Giải pháp quản lý hệ thống bán hàng, Cổng thông tin điện tử cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức lớn.Những giải pháp nà